શ્રી મહાવીરાય નમઃ
જય ગુરૂદેવ
SHRI PRATIKRAMAN SOOTRA
શ્રી પ્રતિક્રમણ સૂત્ર

પાઠ

 
.
પ્રતિક્રમણ કરવાની વિધિ

૧.

ઈચ્છામિણં ભંતે

૨.

ઇચ્છામિઠામિ કાઉસ્સગ્ગં

૩.

ઇચ્છામિ ખમાસમણો

૪.

જ્ઞાન અને તેના અતિચારનો પાઠ
૫.

સમકિત અને તેના અતિચારનો પાઠ

૬.

પહેલું અણુવ્રત

૭.

બીજું અણુવ્રત

૮.

ત્રીજું અણુવ્રત

૯.

ચોથું અણુવ્રત
૧૦..

પાંચમુ અણુવ્રત

૧૧.

છઠ્ઠુ દિસિવ્રત ( પહેલું ગુણવ્રત )

૧૨.

સાતમું વ્રત ( બીજું ગુણવ્રત )

૧૩.

આઠમું વ્રત ( ત્રીજું ગુણવ્રત )

૧૪.

નવમું સામાયિક વ્રત ( પહેલું શિક્ષાવ્રત )

૧૫.

દશમું દેશાવગાસિક વ્રત ( બીજું શિક્ષાવ્રત )

૧૬.

અગિયારમું પોષધવ્રત

૧૭.

બારમું અતિથિ સંવિભાગ વ્રત

૧૮.

સંથારાનો પાઠ

૧૯.

અઢાર પાપ સ્થાનક

૨૦.

૨૫ પ્રકારના મિથ્યાત્વ

૨૧.
ચૌદ પ્રકારના સમૂર્છિમ
૨૨.
શ્રી ચત્તારિ મંગલં
૨૩.
પહેલુ શ્રમણ સૂત્ર

૨૪.

બીજું શ્રમણ સુત્ર

૨૫.

ત્રીજું શ્રમણ સુત્ર

૨૬.

ચોથુ શ્રમણ સુત્ર

૨૭.

પાંચમું શ્રમણ સુત્ર

.

પહેલા ખામણાં

  બીજાં ખામણાં
  ત્રીજા ખામણાં
  ચોથા ખામણા
  પાંચમા ખામણા
  છઠઠા ખામણાં
 

પાંચમો આવશ્યક

 

છઠ્ઠો આવશ્યક

 

ધર્મધ્યાનનો કાઉસગ્ગ

  ધર્મ ધ્યાન ના પહેલા ચાર ભેદ