૧. ઈચ્છામિણં ભંતે
ઇચ્છામિણં
ભન્તે ! તુબ્ભેહિં
અબ્ભણુણ્ણાએ
સમાણે
દેવસિયં
પડિક્કમણં
ઠાએમિ
દેવસિયં
જ્ઞાન
દર્શન
ચરિત્તાચરિતે
તપ
અઇયાર
ચિંતવનાર્થ
કરેમિ
કાઉસ્સગ્ગં
પછી નવકાર મંત્રનો પાઠ બોલવો. 
પછી "કરેમિ ભંતે થી અપ્પાણં વોસિરામી બોલવૂં.
અહીં બીજા આવશ્યકની આજ્ઞા લેવી.
<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા