૨૪. બીજું શ્રમણ સુત્ર

પડિક્કમામિ
ગોયરગ્ગચરિયાએ
ભિક્ખાયરિયાએ
ઉગ્ઘાડ કવાડ ઉગ્ઘાડણાએ
સાણા વચ્છા દારા સંઘટ્ટણાએ
મંડી પાહુડિઆએ
બલિ પાહુડિઆએ
ઠવણા પાહુડિઆએ
સંકિએ
સહસાગારે
અણેસણાએ
પાણેસણાએ
પાણ ભોયણાએ
બીય ભોયણાએ
હરિય ભોયણાએ
પચ્છા કમ્મિયાએ
પુરેકમ્મિયાએ
અદિઠ્ઠહડાએ
દગ સંસઠ્ઠહડાએ
રય સંસઠ્ઠહડાએ
પારિસાડણિયાએ
પારિકાવણિયાએ
ઓહાસણભિક્ખાઈ
જં ઊગ્ગમેણં
ઉપ્પાયણેસણાએ
અપરિસુદ્ધં
પડિગ્ગહિયં
પરિભુત્તં
વા જં
ન પરિઠ્ઠવિયં
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા