૬. પહેલું અણુવ્રત

પહેલું
અણુવ્રત
થુલાઓ
પાણાઈવાયાઓ
વેરમણં
ત્રસ જીવ
બે ઈન્દ્રિય
તેઈદ્રિય
ચઊરિંદ્રિય
પંચેન્દ્રિય
જીવ
જાણી પ્રીછી
સ્વ સંબંધી
શરીર માંહેલા પીડાકારી  
સ અપરાધી
વિગલેંદ્રિય વિના
આકુટ્ટિ
હણવા નિમિત્તે
હણવાના પચ્ચક્ખાણ
તથા સુક્ષમ એકેંદ્રિય
જાવજ્જીવાએ
દુ વિહં
તિ વિહેણં
ન કરેમિ
ન કારવેમિ
મણસા
વયસા
કાયસા
એહવા પહેલા
થૂલ પ્રાણાતિપાત
વેરમણં વ્રતના
પંચ અઈયારો
પેયાલા
જાણિયવ્વા
ન સમાયરિયવ્વા
તં જહા
તે આલોઉં
બંધે
વહે
છવિચ્છેએ
અઈ ભારે
ભત્તપાણ વોચ્છેએ
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા