૫. પહેલું અણુવ્રત

દંસણ સમકિત
પરમત્થ
સંથવો
વા
સુદિઢ્ઢ
પરમત્થ
સેવણા
વા વિ
વાવન્ન
કુંદસણ વજજણા
સમ્મત સદહણા
એવા સમકિતના
સમણોવાસએણં
સમ્મત્તસ્સ
પંચ અઈયારા
પેયાલા
જાણિયવ્વા
ન સમાયરિયવ્વા
તં જહા
તે આલોઉં
સંકા
કંખા
વિતિગિચ્છા
પરપાસંડ પરસંસા
પરપાસંડ સંથવો

એ પાંચ અતિચારમાં કોઈ અતિચાર લાગ્યો હોય તો તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા