૨૫. ત્રીજું શ્રમણ સુત્ર

પડિક્કમામિ
ચાઉક્કાલં
સજ્ઝાયસ
અકરણાઆએ
ઉભઓ કાલં
ભંડોવગરણરસ
અપ્પડિલેહણાએ
દુપ્પડિલેહણાએ
અપ્પમજ્જણાએ
દુપ્પમજ્જણાએ
અઈક્કમે
વઈક્કમે
અઈયારે
અણાયારે
જો મે દેવસિયો
અઈયારો કઓ
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા