૧૮. સંથારાનો પાઠ

અપચ્છિમ
મારણંતિયં
સંલેહણા
પોષધશાલાપોંજીને
ઉચ્ચારપાસવણ ભૂમિકા પડિલેહીને
ગમણાગમણે
પડિક્કમીને
દર્ભાદિક સંથારો સંઘરીને
દર્ર્ભાદિક સંથારો દુરુહીને
પૂર્વ તથા ઉત્તર દિશી
પલ્યં-કાદિ આસને બેસીને
કરયલ સંપરિગ્ગહિયં
સિરસાવત્તર્ય
મત્થએ અંજલિ કટ્ટુ
એવં વયાસી
નમોત્થુણં
અરિહંતાણં
ભગવંતાણં
જાવ સંપત્તાણં
એમ અનંતા સિદ્ધ ને નમસ્કાર કરીને વર્તમાન પોતાના ધર્મગુરુ
ધર્માચાર્યને નમસ્કાર કરીને પૂર્વે જે વ્રત આદર્યા છે તે
આલોવી-સભાંરીને
પડિક્કમી
નિંદી
નિઃશલ્ય થઈને
સવ્વં પાણાઈવાયં પચ્ચખામિ
સવ્વં મુસાવાયં પચ્ચક્ખામિ
સવ્વં આદિન્નાદાણં પચ્ચક્ખામિ
સવ્વં મેહુણં પચ્ચક્ખામિ
સવ્વં પરિગ્ગહં પચ્ચક્ખામિ
સવ્વં કોહં પચ્ચક્ખામિ
જાવ મિચ્છાદંસણસલ્લં
અકરણિજ્જં જોગં પચ્ચક્ખામિ
જાવજ્જીવાએ
નિવિહં
નિવિહેણં
ન કરેમિ
ન કારવેમિ
કરંતંપિ અન્નનં સમણુજાણામિ
મનસા
વયસા
કાયસા
એમ અઢારે પાપસ્થાનક પચ્ચક્ખીને
સવ્વં
અસણં
પાણં
સાઈમં ખાઈમં
ચઉવ્વિહં પિ આહારં પચ્ચક્ખામિ
જાવજ્જીવાએ
એમ ચારે આહાર પચ્ચક્ખીને
જં પિયં
ઈમં શરીરં
ઈટું
કંતં
પિયં
મણુન્ન
મણાંમં
ધિજ્જં
વિસાસીયં
સમય
અણુમયં
બહુમયં
ભડં કરડંગ સમાણં
રયણ કરડંગ ભૂયં
માણં સીયં
માણં ઉણ્હં
માણં ખુહા
માણં પીવાસ
માણં બાલા
માણં ચોરા
માણં દંસા
માણં મસગા
માંણ વાહિયા
પિત્તિયં
સંભિમં
સન્નિવાઈમં
વિવિહા રોગાયંકા
પરિસહોવસગ્ગા
ફાસાફુંસંતી
એયં પિયેણં
ચરિમેહિ
ઉસાસનિસાસેહિં
વોસિરામિ
તિ કટું
એમ શરીર વોસિરાવીને
કાલં અણવકંખમાણે વિહરિસ્સામી
એવી સદહણ પ્રરૂપણાએ કરી, અણસણનો અવસર આવ્યે,
અણસણ કરું, તે વારે સ્પર્શનાએ કરી શુદ્ધ હોજો.
એવા અપચ્છિમ મારણંતિયં
સંલેહણા
ઝુસણા
આરાહણાના
પંચઅઈયરા
જાણિયવ્વા
ન સમાયરિવ્વા
તં જહા તે આલોઉ
ઈહલોગાસપ્પઓગે
પરલોગાસંસપ્પઓગે
જીવીયા સંસપ્પઓગે
મરણા સંસપ્પઓગે
કામભોગાસંસપ્પઓગે
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ
એમ સમકિત પૂર્વક
બાર વ્રત સંલેખ્ણા સહિત
એને વિષે જે કોઈ અતિક્રમ વ્યતિક્રમ, અતિચાર, અનાચાર થયો હોય તો
અણસાર
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા