૨૬. ચોથુ શ્રમણ સુત્ર

પડિક્કમામિ
એગવિહે
અસંજમે
પડિક્કમામિ
દોહિં બંધણેહિં
રાગ બંધણેણં
દોસ બંધણેણં
પડિક્કમામિ
તિહિં દંડેહિં
મણ દંડેણં
વય દંડેણં
કાયા દંડેણં
પડિક્કમામિ
તિહિં ગુતિહિં
મણ ગુત્તીએ
વય ગુત્તીએ
કાય ગુત્તીએ
પડિક્કમામિ
તિહિં સલ્લેહિં
માયા સલ્લેણં
નિયાણ સલ્લેણં
મિચ્છા દંસણસલ્લેણં
પડિક્કમામિ
તિહિં ગારવેહિં
ઈડ્ડિ ગારવેણં
રસ ગારવેણં
સાયા ગારવેણં
પડિક્કમામિ
તિહિં વિરાહણાહિં
નાણ વિરાહણાએ
દંસણ વિરાહણાએ
ચરિન્ત વિરાહણાએ
પડિક્કમામિ
ચઊહિંકસાએહિ
કોહં કસાએણં
માયા કસાએણં
લોહ કસાએણં
પડિક્કમામિ
ચઊહિં સણ્ણાહિં
આહાર સણ્ણાએ
ભય સણ્ણાએ
મેહૂણ સણ્ણાએ
પરિગ્ગહ સણ્ણાએ
પડિક્કમામિ
ચઊંહિં વિકહાહિં
ઈત્થી કહાએ
ભત્ત કહાએ
દેસ કહાએ
રાય કહાએ
પડિક્કમામિ
ચઊંહિં ઝાણેહિં
અટ્ટેણં ઝાણેણં
રૂદેણં ઝાણેણં
ધમ્મેણં ઝાણેણં
સુક્કેણં ઝાણેણં
પડિક્કમામિ
પંચહિં કિરિયાહિં
કાઈયાએ
અહિગરણિયાએ
પાઉસિયાએ
પારિતાવણિયાએ
પાણાઈવાયકિરિયાએ
પડિક્કમામિ
પંચહિં કામ ગુણેહિં
સદેણં
રૂવેણં
ગંધેણં
રસેણં
ફાસેણં
પડિક્કમામિ
પંચહિં મહવ્વએહિં
સવ્વાઓ પાણાઈવાયાઓ વેરમણં
સવ્વાઓ મુસાવાયાઓ વેરમણં
સવ્વાઓ આદિન્ના દાણાઓ વેરમણં
સવ્વાઓ મેહુણાઓ વેરમણં
સવ્વાઓ પરિગ્ગહાઓ વેરમણં
પડિક્કમામિ
પંચહિં સમઈહિં
ઈરિયાસમિઈએ
ભાસા સમિઈએ
એસણા સમઈએ
આયાણ ભંડમત્ત નિક્ખેવણાસમઈએ
ઉચ્ચાર પાસવણ ખેલ જલ્લસિંઘાણ પારિટ્ટાવણિયા સમિઈએ
પડિક્કમામિ
છહિં જીવ નિકાએહિ
પુઢ વિકાએણં
આઉ કાએણં
તેઉ કાએણં
વાઉકાએણં
વણસ્સઈ કાએણં
તસ કાએણં
પડિક્કમામિ
છહિં લેસાહિં
કિણ્હ લેસાએ
નીલ લેસાએ
કાઉ લેસાએ
તેઉ લેસાએ
પઉમ લેસાએ
સુક્ક લેસાએ
પડિક્કમામિ
સત્તહિં ભય ટ્ટાણેહિં
અટ્ટહિં મય ઠાણેહિં
નવહિં બંભચેરગુત્તીહિં
દસવિહે સમણદામ્મે
એક્કરસિહં ઉવાસગપડિમાહિ
બારસહિં ભિક્ખુ પડિમાહિં
તેરસહિં કિરિયા ઠાણેહિં
ચઉદસહિં ભૂયગામેહિં
પન્નરસહિં પરમાહમ્મિએહિં
સોલસહિંગાહા સોલસએહિં
સત્તરસવિંહે અસંજમેહિ
અટ્ટારસવિહે અબંભેહિ
એગૂણવીસાએ ણાયજઝયણેહિં
વીસાએ અસમાહિઠાણેહિં
એગવીસાએ સબલેહિ
બાવીસાએ પરિસેહેહિં
તેવીસાએ સુયગડ જઝયણેહિં
ચઉવીસાએ દેવેહિં
પણવીસાએ ભાવણાહિં
છવ્વીસાએ દસા કપવવહારેણં ઉદેસણં કાલેણં
સત્તાવીસાએ અણગાર ગુણેહિં
અઠ્ઠાવીસાએ આયારપ્પ કપ્પેહિં
એગુણતીસાએ પાવસુયપાસંગેહિં
તીસાએ મહામોહાણિય ટ્ટાણેહિં
એગતીસાએ સિદ્ધાઈ ગુણેહિં
બત્તીસાએ જોગ સંગહેહિં
તેત્તીસાએ આસાયણાએ
અરિહંતાણં આસાયણાએ
સિદ્ધાણં આસાયણાએ
આયરિયાણં આસાયણાએ
ઉવજઝાયણં આસાયણાએ
સાહૂણં આસાયણાએ
સાહૂણીણ આસાયણાએ
સવિયણં આસાયણાએ
સાવિયાણ આસાયણાએ
દેવાણ આસાયણાએ
દેવીણં આસાયણાએ
ઈહલોગસ્સ આસાયણાએ
પરલોગસ્સ આસાયણાએ
કેવલીણં  આસાયણાએ
કેવલી  પન્નતસ્સ ધમ્મસ આસાયણાએ
સદેવ મણુય આસુસ્સ લોગસ્સઆસાયણે
સવ્વ પાણ ભૂય જીવ સત્તાણું આસાયણાએ
કાલસ્સ આસાયણાએ
સુયસ્સ દેવયયાએ આસાયણાએ
વાયણારિયસ્સ આસાયણાએ
જં વાઈદ્ધં
વચ્ચ મેલિયં
હીણક્ખરં
અચ્ચક્ખરં
પયહીણં
વિણયહિણં
જોગહીણં
ઘોસહિણં
સુઠ્ઠદિન્નં
દુઠ્ટ પડિચ્છિયં
અકાલે કઓ સજઝાઓ
કાલે ન કઓ સજઝાઓ
અસજઝાએ સજ્ઝાંયં
સજઝાઈએ ન સજ્ઝાંયં
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા