ધર્મધ્યાનનો કાઉસગ્ગ

સે કિં ત
ધમ્મેજ્ઝાણે
ચઉવ્વિહે
ચઉપ્પડીયારે
પન્નતે તં જ્હા
આણાય વિજએ
અવાય વિજએ
વિવાગ વિજએ
સંઠાણ વિજએ
ધમ્મસ્સણં જ્ઝાણસ્સ
ચત્તારિ લક્ખણા
પન્નત્તા તં જ્હા
આણા રૂઈ
નિસગ્ગ રૂઈ
ઉવએસ રૂઈ
સુત્ત રૂઈ
ધમ્મસ્સણં જ્ઝાણસ્સ
ચત્તારિ આલંબણા
પન્નત્તા તં જ્હા
વાયણા
પુચ્છણા
પરિયટ્ટણા
ધમ્મકહા
ધમ્મસ્સણં જ્ઝાણસ્સ
ચત્તારિ અણુપ્પેહા
પન્નત્તા તં જ્હા
એગચ્ચાણુપ્પેહા
અણિચ્ચાણુપ્પેહા
અસરણાણુંપ્પેહા
સંસારાણુપ્પેહા 

એ ધર્મધ્યાનનો સૂત્ર પાઠ કહ્યો, હવે તેના અર્થ કહે છે

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા