૨૩. પહેલુ શ્રમણ સૂત્ર

ઈચ્છામિ
પડિક્કમિઉં
પગામસિજ્જાએ
નિગામસિજ્જાએ
સંથારા ઉવટ્ટણાએ
પરિયટ્ટણાએ
આઉટ્ટણાએ
પસારણાએ
છપ્પઈ સંઘટ્ટણાએ
કૂઈએ
ક ક્કરાઈએ
છિઈએ
જં ભાઈએ
આમોસે
સસરક ખામોસે
આઉલ માઉલાએ
સોવણવત્તિયાએ
ઈત્થીવિપ્પરિયાસિઆએ
દિઠ્ઠી વિપ્પરિયાસિઆએ
મણવિપ્પરિયાસિઆએ
પાણ ભોયણા વિપ્પરિયાસિઆએ
જો મે
દેવસિઓ
અઈયારો કઓ
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા