૧૧. છઠ્ઠુ દિસિવ્રત ( પહેલું ગુણવ્રત )
છ દિશાઓની મર્યાદા કરી તેની બહાર ન જવા સંબંધી

છઠ્ઠુ દિસિવ્રત
ઉડ્ડદિસિનું  યથાપરિમાણ
અધો દિસિનું યથાપરિમાણ
તિરિય દિસિનું યથાપરિમાણ
એ યથા પરિમાણ કીધું છે તે ઉપરાંત સઈચ્છાએ
કાયાએ જઈને પાંચ આશ્રવ સેવવાનાં પચ્ચક્ખાણ : જાવજ્જીવાએ, દુવિહં, તિવિહેણં, ન કરેમિ, ન કારવેમિ, મણસા, વયસા, કાયસા
એવા છઠ્ઠા દિસિ વેરમણં વ્રતના પંચ અઈયારા જાણિયવ્વા
ન સમાયરિવ્વા તંજ્હા તે આલોઉં
ઉડ્ડ દિસિ પમણાઈક્કમે
અધો દિસિ પમણાઈક્કમે
તિરિય દિસિ પમણાઈક્કમે
ખેતવુદ્ધી
સઈ અંતરદ્ધાએ
તસ્સ મિચ્છામી દુક્કડમ
<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા