૧૨. સાતમું વ્રત ( બીજું ગુણવ્રત )
ઉપભોગ પરિભોગનું પરિમાણ

સાતમું વ્રત
ઉવભોગ
પરિભોગવિહં
પચ્ચક્ખાયમાણે
૧) ઉલ્લણિયાવિહં
૨) દંતણવિહં
૩) ફલવિહં
૪) અબ્ભગણવિહં
૫) ઉવ્વટણવિહં
૬) મંજ્જણવિહં
૭) વત્થવિહં
૮) વિલેવણવિહં
૯) પુફ વિહં
૧૦) આભરણવિહં
૧૧) ધુપ વિહં
૧૨) પેજ્જવિહં
૧૩) ભક્ખણવિહં
૧૪) ઉદનવિહં
૧૫) સુપવિહં
૧૬) વિગયવિહં
૧૭) સાગવિહં
૧૮) માહૂરવિહં
૧૯) જમણવિહં
૨૦) પાણીવિહં
૨૧) મુખવાસવિહં
૨૨) વાહણવિહં
૨૩) ઉવાણવિહં
૨૪) સયણવિહં
૨૫) સચિતવિહં
૨૬) દવ્વવિહં
ઈત્યાદિકનું યથા પરિણામ કીધું છે તે ઉપરાંત ઉવભોગ પરિભોગ ભોગ નિમિત્તે ભોગવાના પચ્ચક્ખાણ  જાવજ્જીવાએ એગવિહં તિવિહેણ
ન કરેમિ મણસા વયસા કાયસા ઉપભોગ પરિભોગ
દુવિહે
પન્ન્તે
તં જહા
ભોયણાઉય
કમ્મઉય
ભોયણાઉયે
સમણોવાસએણં
પંચઅઈયારા
જાણિયવ્વા
ન સમાયરિયવ્વા
તં જહા
તે આલોઉં
સચિત્તાહારે
સચિત્ત પડિ બદ્ધા હારે
અપ્પોલિઓસહિભક્ખણાયા
દુપ્પોલિઓસહીભક્ખણાયા
તુચ્છોસહિ ભક્ખણયા
કમ્મઉણં
સમણો વાસએણં
પન્નરસ કમ્માદાણાંઈ
જાણિયવ્વા
ન સમાયરિયવ્વા
તં જહા
તે આલોઉ
૧) ઈંગાલક્કમે
૨) વણકમ્મે
૩) સાડી કમ્મે
૪) ભાડી કમ્મે
૫) ફોડી કમ્મે
૬) દંત વાણિજ્જે
૭) કેસ વાણિજ્જે
૮) રસ વાણિજ્જે
૯) લક્ખ વાણિજ્જે
૧૦) વીસ વાણિજ્જે
૧૧) જંત પિલ્લણકમ્મે
૧૨) નિલ્લંછણકમ્મે
૧૩) દવગ્ગિદાવણિયા
૧૪) સરદહ તલાગ  પરિસોસણયા
૧૫) અસઈજણ પોસણયા
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા