૭. બીજું અણુવ્રત

બીજું અણુવ્રત
થુલાઓ મુસાવાયાઓ
વેરમણં
કન્નાલિક
ગોવાલિક
ભોમાલિક
થાપણમોસો
મોટકી કુડી સાખ
ઈત્યાદિ
મોટકું
જૂઠું
બોલવાના પચ્ચકખાણ
જાવજ્જીવાએ
દુવિહં
તિવિહેણ
ન કરેમિ
ન કારવેમિ
મણસા
વયસા
કાયસા
એવા બીજા થુલ
ભૃષાવાદ
વેરમણં
વ્રતના
પંચ અઈયારો
જણિયવ્વા
ન સમાયરિયવ્વા
તંજ્હા
તે આલોઉં
સહસા ભકખાણે
રહસ્સા ભકખાણે
સદારમંતભેએ
મોસાવએસે
કુડલેહકરણે
તસ્સમિચ્છામિ દુક્કડં

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા