૧૪. નવમું સામાયિક વ્રત ( પહેલું શિક્ષાવ્રત )

નવમું સામાયિક વ્રત
સાવજ્જોગનું વેરમણં
જાવનિયમ પરજ્જુવાસામી
દુવિહં તિવિહેણં, નકરેમિ, નકારવેમિ, મણસા, વયસા, કાયસા,
એવી મારી તમારી સદહણા પ્રરૂપણાએ કરી સામાયિકનો અવસર આવે અને સામાયિક કરીએ ત્યારે સ્પર્શના એ કરી, શુદ્ધ હોજો 
એવા નવમા સામાયિક વ્રતના પંચઅઈયરા જાણિયવ્વા ન સમાયરિયવ્વા
તં જહા તે આલોઉં:
મણદુપ્પણિહાણે
વય દુપ્પણિહાણે
કાય દુપ્પણિહાણે
સામાઈસ્સસઈઅકરણયાએ
સામાઈસ્સ અણવટ્ટીયસ કરંણયાએ
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા