૨૭. પાંચમું શ્રમણ સુત્ર

નમો ચઉવીસાએ તિથ્થયરાણં
ઉસભાઈ મહાવીર પજ્જવસણાણં
ઈણમેવ નિગ્ગંથ
પાવયાણં – પ્રવચન
સચ્ચ
અણુત્તંર
કેવલિયં
પડિપુન્નં
નેયાઉયં
સંસુધ્દં
સલ્લકત્તણં
સિધ્ધિ મગ્ગં
મુત્તિ મગ્ગં
નિજ્જાણ મગ્ગં
નિવ્વાણ મગ્ગં
અવિતહમવિસંધિ
સવ્વ દુક્ખ પહીણમગ્ગં
ઈત્થં ક્રિયા જીવા
સિજઝંતિ
બુજઝંતિ
મુચ્ચંતિ
પરિનિવ્વાયંતિ
સવ્વદુક્ખાંણમંતંકરંતિ
તં ધમ્મં
સદાહામિ
પત્તિયામિ
રોએમિ
ફાસેમિ
પાલેમિ
અણપાલેમિ
તં ધમ્મં
સદંહતો
પત્તિયંતો
રોયંતો
ફાસંતો
પાલંતો
અણુપાલતો
તસ્સ ધમ્મસ્સ
કેવલીપન્નતસ્સ
અબ્ભુટિકઓમિ આરાહણાએ
વિરેઓમિ વિરાહણાએ
અસંજ્યં પરિયાણામિ
સંજ્મં ઉવસંપજ્જામિ
અબંભં પરિયાણામિ
બંભં ઉવસંયજ્જામિ
અકપ્પં પરિયાણામિ
કપ્પં ઉવસંપજ્જામિ
અન્નાણં પરિયાણામિ
નાણં ઉવસંપજ્જામિ
અકિરિયં પરિયાણામિ
કિરિયં ઉવસંયજ્જામિ
મિચ્છિતં પરિયાણામિ
સમ્મતં ઉવસંપજ્જામિ
અબોહિં પરિયાણામિ
બોહિં ઉવસંયજ્જામિ
અમગ્ગં – પરિયાણામિ
મંગં ઉવસંપજ્જામિ
જં સંભરામિ
જં ચન સંભરામિ
જં પડિક્કમામિ
જં ચન પડિક્કમામિ
તસ્સ સવ્વસ્સ
દેવસિઅસ્સ
અઈયાસ્સ
પડિક્કમામિ
સમણોડહં
સંજય
વિરય
પડિહય
પચ્ચક્ખાય
પાવકમ્મો
અનિયાણો
દિટ્ટિ સંપન્નો
માયામોસો વિવજ્જિઓ
અડ્ડાઈ જે સુદીવ સમુદેદુ
પન્નરસ કમ્મભૂમિસુ
જાવંતિ કેઈસાહુ
રયહરણ ગુચ્છગ પડિગ્ગહધારા
પંચ મહવ્વધારા
અડ્ડારસ સહસ્સ સિલાગ રથધારા
અકખય આચારચરિન્તા
તે સવ્વે
સિરસા
મણસા
મત્થર્ણ વંદામિ
ઈતિ અતિચાર આલોવ્યા, પડિક્કમ્યા, નિંધાં, નિઃશલ્ય થયા વિશેષે, વિશેષે અરિહંત સિધ્ધ કેવળી ગણધરજી, આચાર્યજી, ઉપાધ્યાયજી, સાધુ, સાધ્વી ગુવાર્દિક ને ભુજો ભુજો કરી ખમાવું છું

 

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા