શ્રી મહાવીરાય નમઃ
જય ગુરૂદેવ
SHRI SAMAYIK SOOTRA
શ્રી સામાયિક સૂત્ર
Lesson
 

પાઠ

 
1.
Namaskar Mantra

૧.

નમસ્કાર મંત્ર

2.
Guru Vandan Sootra or Tikhkhutto
(salutation to guru)

૨.

ગુરૂવંદન સૂત્ર (અથવા તિક્ખુત્તો)

3.
Iriyavahiyam Sootra (Alochana Sootra)
-Atonement

૩.

ઈરિયવહિયં સૂત્ર (આલોચના સૂત્ર)

4.
Tassa Uttari Sootra (Upliftment of Soul)

૪.

તસ્સ ઉત્તરી સૂત્ર

5.
Logassa Or Jin Prayer

૫.

લોગસ્સ અથવા  ચઉવીસંથાનો પાઠ

6.
Karemi Bhante (The procedure to adopt the vow of Samayik)

૬.

કરેમી ભંતે પ્રતિજ્ઞા સૂત્ર (સામાયિક આદરવાની વિધીનો)

7.
Namoththunam (Expressing respect to the virtuous), (Shakrastav)

૭.

નમોથ્થુણં (શક્રસ્તવ)

8.
The Procedure to complete the Samayik

૮.

સામાયિક પારવાની વિધિ

   
.
 
.
Procedure of Accepting Samayik
.

સામાયિક કરવાની વિધિ

.
Procedure of Completing Samayik
.

સામાયિક પાળવાની વિધિ

.
32 Faults Worth Avoiding While Doing Samayik
.

૩૨ દોષ

.
10 Faults of Mind
.

૧૦ મનના દોષ

.
10 Faults of Speech
.

૧૦ વચનના દોષ

.
12 Faults of Body
.

૧૨ કાયાના દોષ

.
Names of 24 Tirthankars
.

૨૪ તીર્થંકર

  Names of 20 Viharman Tirthankars  

૨૦ વિહરમાન તીર્થંકર

  Names of 11 Ganadhar  

૧૧ ગણધર

  Names of 16 Satis  

૧૬ સતી

.
Names of 10 Shravaks
.
૧૦ શ્રાવક
       
.
Help in Reading
.