૧૦ શ્રાવક

10 Shravak

૧.   આનંદ

1.   Aananda

૨.   કામદેવ

2.   Kamdeva

૩.   સુરાદેવ

3.   Suradeva

૪.   ચુલણી શતક

4.   Chulani Shataka

૫.   મહાશતક

5.   Mahashataka

૬.   કુંડ કૌલિક

6.   Kund Kaulika

૭.   શકડાલ પુત્ર

7.   Shakadal putra

૮.   ચુલણી પિયા

8.   Chulani piya

૯.   નંદિની પિયા

9.   Nandini piya

૧૦. શાલિની પિયા

10. Shalini piya