૧૧ ગણધરોનાં નામ

11 GANADHARA

૧.  ઈન્દ્રભૂતિજી

1.   Indrabhutji

૨.  અગ્નિભૂતિજી

2.   Agnibhutji

૩.  વાયુભૂતિજી

3.   Vayubhutji

૪.  વ્યક્તજી

4.   Vyaktaji

૫.  સુધર્મા સ્વામી

5.   Sudharma Swami

૬.  મૌર્યપુત્રજી

6.   Mauryaputraji

૭.  અંકપિતજી

7.   Ankapitaji

૮.  મંડિતજી

8.   Manditaji

૯.  અચલભ્રાતાજી

9.   Achalabharataji

૧૦. મેતાર્યજી

10. Metaryji

૧૧. પ્રભાસજી

11. Prabhasaji