૧૬ સતિ

16 SATI

૧.   બ્રાહ્મી

1.   Brahmee

૨.   સુંદરી

2.   Sundaree

૩.   ચંદનબાલા

3.   Chandanbala

૪.   રાજેમતી

4.   Rajemati

૫.   દ્રૌપદી

5.   Draupadi

૬.   કૌશલ્યા

6.   Kaushalya

૭.   મ્રુગાવતી

7.   Mrugavatee

૮.   સુલસા

8.   Sulasa

૯.   સીતા

9.   Seeta

૧૦.  દમયંતી

10. Damayantee

૧૧.  શિવાદેવી

11. Shivadevee

૧૨.  કુંતાજી

12. Kuntaji

૧૩.  સુભદ્રા

13. Subhadra

૧૪.  ચેલના

14. Chelana

૧૫.  પ્રભાવતી

15. Prabhavatee

૧૬.  પદ્માવતી

16. Padmavatee