The procedure to complete the saamaayik
સામાયિક પારવાની વિધિ

Ďravya  thaki  saavajj  jog  seva-vaa-naa
pachcha-kkhaań

- Of abandoning the constituent matter
of sinful activites,
દ્ર્વ્ય થકી સાવજ્જ જોગ સેવવાના પચ્ચકખાણ
   
kshetra  thaki  aakhaa  lok  pramaa-ńe
- Area being the Entire Universe
ક્ષેત્ર થકી આખા લોક પ્રમાણે
 
kaaĺ  thaki  be  ghadi  upa-raanť 
    na  paarun  ťyaan  sudhi
     
- Time  being  forty  eight  minutes  and 
above that till
completion (ritually)
કાળ થકી બે ઘડી ઉપરાંત ન પારૂં
ત્યાં સુધી
 
bhaav  thaki  chha  kotie
pachcha-kkhaań  karyaa  hataa, 
ťe puraa thayaa ťe paarun chhun.
- My  attitude  having  being  of  six 
limitations, those bindings being fulfilled,
I complete them.
ભાવ થકી છ કોટીએ પચ્ચકખાણ કર્યા હતા,
તે પૂરા થયાં તે પારું છું.
 
Eva  nav-maa  Saamaa-yik  Vrať-na
– of  such  ninth  samayik  vow
એહવા નવમાં સામાયિક વ્રતના
- અંગીકાર કરેલા સામાયિક નામના નવમા વ્રતના
Panch  Ai-yaaraa  Jaańi-yavvaa
– five  Blemishes  worth  knowing
પંચ અઈયારા જાણિયવ્વા
- પાંચ અતિચારો છે તે જાણવા છતાં પણ
 
Na  samaa-yari-yavva
– but  not  worth  committing
ન સમાયરિયવ્વા
- તે આચારવા નહિ ( આદરવા નહિ )
 
Ťam  Jahaa  ťe  Aa-loun
– I  say  them  as  they  are

તં જ્હા તે આલોઉં
- તે જેમ છે તેમ કહી દેખાડુ છું
 
Mań  Ďuppańi-haańe
– foul contemplation of mind
મણ દુપ્પણિહાણે - મન, માઠી રીતે પ્રવર્ત્યું હોય
Vaya  Ďuppańi-haańe
– foul  manner  of  speech


વય દુપ્પણિહાણે
- વચન માઠી રીતે પ્રવર્ત્યું હોય
Kaaya  Ďuppańi-haańe
– foul  physical  behaviour


કાય દુપ્પણિહાણે
- કાયા માઠી રીતે પ્રવર્તી હોય
Saamaai-yassa  sai  akarańa-yaa-e
– Have not memorized the Samayik Vrata
સામાઈયસ્સ સઈ અકરણયાએ
- સામાયિક વ્રતની સ્મ્રુતિ ન રાખી હોય
Saamaai-yassa  ańa-vaththi-yassa  karańa-yaa-e
– Have  finished  the  vow  before  its  actual
completion

સામાઈયસ્સ અણવઠ્ઠિયસ્સ કરણયાએ
- સામાયિક વ્રત પૂરું થયા વિના પાર્યુ હોય

 
Ťassa  Mich-chhaa-mi  Ďukka-dam
– May  my  such  sins  be  dissolved


તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
- મારું પાપ મિથ્યા થાઓ
Saamaai-yam  Samm-am  kaa-e-ńam
– By  the  body  in  right  manner


સામાઈયં સમ્મં કાએણં
- સમ્યક્ પ્રકારે કાયાએ કરીને

 
Na  faasi-yam,  na  paali-yam,  na  ťiri-yam
– Have  not  touched,  observed  or  fulfilled

ન ફાસિયં, ન પાલીયં, ન તીરિયં
- ન સ્પર્શ્યુ ( અંગીકાર કર્યુ) હોય ન પાળ્યુ હોય
ન પાર ઉતાર્યું હોય.


 
Na  kiťťi-yam,  na  sohi-yam,  na  aaraa-hiyam
 – Not  purified,  not  worshipped


ન કિતિયં, ન સોહિયં, ન આરાહિયં
- ન કીર્તન કર્યુ હોય, ન શુધ્ધ કર્યુ હોય,
ન આરાધના કરી હોય

 
Aańaa-e  ańu-paaliyam  na  bhavai
– not  obeyed  the  order  of  Lord  Vitraag

આણાએ અણુપાલિયં ન ભવઈ
   - વીતરાગ આજ્ઞાનુસાર પાલન કર્યું ન હોય


 
Ťassa  Mich-chhaa-mi  Ďukka-dam
– Then may my such sins be dissolved
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
- મારુ પાપ મિથ્યા થાઓ

 
Saamaa-yik  maa
- During  samayik
    
 સામાયિકમાં 

 
Ďus  man  naa
- 10 faults of mind દસ મનના,
Ďus  vachan  naa
-10  faults  of  speech
     
   દસ વચનના, 
Baar  kaayaa-naa
-12  faults  of  body
     
   બાર કાયાના
e  bať-ris  ďosh  maathi  je  koi  ďosh  laagyo
hoy to ťassa mich-chhaa-mi ďukka-dam
- if any of the thirty two faults have
been incurred, then may my such
faults be pardoned.

    
એ બત્રીસ દોષમાંથી જે કોઈ દોષ લાગ્યો
હોય તો તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
Saamaa-yik  maan  Stri-kathaa,  Bhaťť-kathaa, 
Ďesh-kathaa, Raaj-kathaa e chaar vi-kathaa
maathi koi kathaa kari hoy to ťassa
mich-chhaa-mi ďukka-dam.
- If  any  gossip,  of  the  four  useless  gossips
( about women, food, country or politics )
has been made during Samayik, then
may my such sins be pardoned.
સામાયિકમાં સ્ત્રીકથા, ભત્તકથા, દેશકથા, 
રાજકથા એ ચાર વિકથા માંથી કોઈ કથા કરી હોય
તો તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
Saamaa-yik  maan  aahaar sang-yaa,  
During  samayik,  eating
     
સામાયિકમાં આહાર સંજ્ઞા,
bhay  sang-yaa,
- fear
     
ભય સંજ્ઞા,
mai-thun  sang-yaa,
- sex
     
મૈથુન સંજ્ઞા,
pari-grah  sang-yaa
- possessiveness
     
પરિગ્રહ સંજ્ઞા
e chaar  sang-yaa  mathi   koi  sang-yaa  nu
sevan karyun hoy to ťassa mich-chhaa-mi
ďukka-dam.

- if  I  have  entertained  any  of  the  four 
instincts then may my such sins be
dissolved.

એ ચાર સંજ્ઞા માંથી કોઈ સંજ્ઞાનું સેવન
કર્યું હોય તો તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
   
Saamaa-yik  maan  aťi-kram,  
- During  samayik,  
(mental fault of transgressing)

સામાયિકમાં અતિક્રમ,
Vyaťi-kram,
     - become  ready  for  transgressing
     
વ્યતિક્રમ,
Aťi-chaar,
- restoring to faulty action,
અતિચાર,
Anaa-chaar
     - have  violated  the  vow  by  acting  faulty 
   
અનાચાર,
jaań-ťaa,  ajaań-ťaa,  man,  vachan,  kaa-yaa-e 
kari   ďosh  laagyo  hoy  ťo  ťassa 
mich-chhaa-mi  ďukka-dam.
    
- has been knowingly or unknowingly 
 committed by mind, speech or body, 
 then may my such sin be dissolved.
    
જાણતા-અજાણતા મન, વચન, કાયાએ કરી દોષ લાગ્યો હોય તો તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
Saamaa-yik  vrať  vidhi-e lidhun,  
vidhi-e paaryun,
vidhi-e karťaa avidhi-e thayun
hoy to ťassa mich-chhaa-mi ďukka-dam.
- Samayik Vrata was taken by the laid down
formalities and completed accordingly, however
while doing so, if any informality has been
committed, then may my such sin be
dissolved.
સામાયિક વ્રત વિધિએ લીધું, વિધિએ પાર્યું,
વિધિએકરતાં અવિધિએ થયું હોય તો
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
 
Saamaa-yik  maan  kaano,  maať-raa,  mindi,
paď, ak-shar, ďirgha, ochhun, adhik,
vip-riť bhańaa-yu hoy to Anan-ťa Sid-dha
Kevali Pra-bhu ni saak-shi e ťassa
mich-chhaa-mi ďukkadam.
- While  performing   samayik,  during
recitation if any scriptural errors have been
committed by way of omissions, inclusions,
variations regarding the original text,
then may my such sins be pardoned.
 સામાયિકમાં કાનો, માત્રા, મીંડી, પદ, અક્ષર,
દીર્ઘ, ઓછું, અધિક, વિપરીત ભણાયુ હોય તો
અનંતા સિધ્ધ કેવલી પ્રભુની સાક્ષીએ તસ્સ
મિચ્છામિ દુક્કડં

I complete Samayik having fulfilled the limitations of Dravya-Kshetra Kaal-Bhaav of such Ninth vow of Samayik, there are five blemishes, which are worth knowing but not worth committing, I say them the way they are: Foul contemplation of mind Foul manner of speech Foul behavior of body Having not memorized samayik vow Having finished the vow before its actual completion. If any such blemish has been incurred, then may my such sin be pardoned. If I have not behaved properly, not observed properly, not worshipped properly, as ordained by Lord Vitraag, then may my such sin be pardoned.. During Samayik, if I have committed any of the thirty two faults (explained later) then may my sin be pardoned. During samayik, if I have indulged in any of the four gossips (women, food, country, politics) then may my such sin be pardoned.
During Samayik, if I have fallen a prey to any of the four instincts (eating, fear, passion, possessiveness) then may my such sin be pardoned.
During Samayik, if I have committed any of the four stages of sin (Atikram, Vyatikram, Atichar, Anachar) then may my such sin be pardoned.
Samayik vrata was begun, done and eneded in professed manner, if any error has been committed in the same, then may my such sin be pardoned.
While reciting the scriptural text of Samayik, if any error has been committed, then may my such sin be pardoned.

 

index    અનુક્રમણિકા