૨૪ તીર્થંકર

24 TIRTHANKARS

૧.  શ્રી ઋષભદેવ સ્વામી

1.   Shri Rushabhdev Swami

૨.  શ્રી અજીતનાથ સ્વામી

2.   Shri Ajitnaath Swami

૩.  શ્રી સંભવનાથ સ્વામી

3.   Shri Sambhavnaath Swami

૪.  શ્રી અભિનંદન સ્વામી

4.   Shri Abhinandan Swami

૫.  શ્રી સુમતિનાથ સ્વામી

5.   Shri Sumatinaath Swami

૬.  શ્રી પજ્ઞપ્રભુ સ્વામી

6.   Shri Padmaprabh Swami

૭.  શ્રી સુપાર્શ્વનાથ સ્વામી

7.   Shri Suparshwanaath Swami

૮.  શ્રી ચંદ્રપ્રભુ સ્વામી

8.   Shri Chandraprabh Swami

૯.  શ્રી સુવિધિનાથ સ્વામી

9.   Shri Suvidhinaath Swami

૧૦. શ્રી શીતલનાથ સ્વામી

10. Shri Sheetalnaath Swami

૧૧. શ્રી શ્રેયાંસનાથ સ્વામી

11. Shri Shreyanshnaath Swami

૧૨. શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામી

12. Shri Vasoopooja Swami

૧૩. શ્રી વિમલનાથ સ્વામી

13. Shri Vimalnaath Swami

૧૪. શ્રી અનંતનાથ સ્વામી

14. Shri Anantnaath Swami

૧૫. શ્રી ધર્મનાથ સ્વામી

15. Shri Dharmanaath Swami

૧૬. શ્રી શાંતિનાથ સ્વામી

16. Shri Shantinaath Swami

૧૭. શ્રી કુંથુનાથ સ્વામી

17. Shri Kunthunaath Swami

૧૮. શ્રી અરનાથ સ્વામી

18. Shri Arnaath Swami

૧૯. શ્રી મલ્લિનાથ સ્વામી

19. Shri Mallinath Swami

૨૦. શ્રી મુનિસુવ્રત સ્વામી

20. Shri Munisuvrat Swami

૨૧. શ્રી નમિનાથ સ્વામી

21. Shri Naminaath Swami

૨૨. શ્રી નેમનાથ સ્વામી

22. Shri Neminaath Swami

૨૩. શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામી

23. Shri Parshvanaath Swami

૨૪. શ્રી મહાવીર સ્વામી

24. Shri Mahaveer Swami