૨૦ વિહરમાન તીર્થંકર

20 VIHARMAN TIRTHANKARS

૧.  શ્રી સીમંધર સ્વામી

1.   Shri Simandhar Swami

૨.  શ્રી જુગમંધર સ્વામી

2.   Shri Jugmandhar Swami

૩.  શ્રી બાહુ સ્વામી

3.   Shri Bahu Swami

૪.  શ્રી સુબાહુ સ્વામી

4.   Shri Subahu Swami

૫.  શ્રી સુજતનાથ સ્વામી

5.   Shri Sujatnath Swami

૬.  શ્રી સ્વયંપ્રભ સ્વામી

6.   Shri Swayamprabh Swami

૭.  શ્રી ઋષભાનન સ્વામી

7.   Shri Rushabhanan Swami

૮.  શ્રી અનંતવીર્ય સ્વામી

8.   Shri Anantvirya Swami

૯.  શ્રી સુરપ્રભ સ્વામી

9.   Shri Surprabh Swami

૧૦. શ્રી વિશાલપ્રભ સ્વામી

10. Shri Vishalprabh Swami

૧૧. શ્રી વજ્ઞધર સ્વામી

11. Shri Vajradhar Swami

૧૨. શ્રી ચંદ્રાનન સ્વામી

12. Shri Chandranan Swami

૧૩. શ્રી ચંદ્રબાહુ સ્વામી

13. Shri Chandrabahu Swami

૧૪. શ્રી ભુજંગદેવ સ્વામી

14. Shri Bhujangdev Swami

૧૫. શ્રી ઈશ્વર સ્વામી

15. Shri Ishwar Swami

૧૬. શ્રી નેમપ્રભ સ્વામી

16. Shri Nemprabh Swami

૧૭. શ્રી વીરસેન સ્વામી

17. Shri Veersen Swami

૧૮. શ્રી મહાભદ્ર સ્વામી

18. Shri Mahabhadra Swami

૧૯. શ્રી દેવજસ સ્વામી

19. Shri Devajas Swami

૨૦. શ્રી અજિતસેન સ્વામી

20. Shri Ajitsen Swami