શ્રી મહાવીરાય નમઃ
જય ગુરૂદેવ
SHRI PRATIKRAMAN SOOTRA
SHRI PRATIKRAMAN SOOTRA (English)
   
.
Before Starting Pratikraman

1.

Ichchhaminam Bhante - I desire, Oh God!

2.

Ichchhamithami Kausaggam

3.

Ichchhami Khamasamano

4.

Gyan ane tena atichar no path - Knowledge and its blemishes
5.

Samkeet ane tena atichar no path - True faith and blemishes thereon

6.

Pehlun Anuvrat - First Anuvrat

7.

Bijun Anuvrat - Second Anuvrat

8.

Trijun Anuvrat - Third Anuvrat

9.

Chothun Anuvrat - Fourth Anuvrat
10.

Panchmu Anuvrat - Fifth Anuvrat

11.

Chhaththun Disivrat - First Gunvrat

12.

Seventh vow (Second Gunvrat)

13.

Eighth Vrat (Third Gunvrat)

14.

Ninth vow of samayik (first shikshavrata)

15.

Dashmun Deshavagasik Vrata (Bijun Shikshavrata)

16.

Agyarmu Poshadh Vrata

17.

Barmu Atithi Sanvibhag Vrata (Fourth Shikshavrata)

18.

Santharano Path (religious fast unto death)

19.

Eighteen Sinful Act

20.

25 Types of Wrong Beliefs

21.

Fourteen Types of Samurchhim

22.

Shri Chattari Mangalam

23.

Pehlun Shraman Sootra

24.

Bijun Shraman Sootra

25.

Trijun Shraman Sootra

26.

Chothun Shraman Sootra

27.

Paanchmu Shraman Sootra

  First Khaamana - To Shri Arihant Lords
  Second Khaamana - Siddha Gods
  Third Khaamana - To Kevali Gods
  Fourth Khaamana
  Fifth Khaamana - To Sadhu Sadhviji
  Sixth Khaamana - To Shravak Shravika
  Fifth Essential
  Sixth Essential
  Dharma Dhyan No Kausagga
  Dharma Dhyan Na Pahela Char Bhed
  Help in Reading