શ્રી મહાવીરાય નમઃ
જય ગુરૂદેવ
SHRI SAMAYIK SOOTRA
શ્રી સામાયિક સૂત્ર

પાઠ

 
.
સામાયિક કરવાની વિધિ

૧.

નમસ્કાર મંત્ર

૨.

ગુરૂવંદન સૂત્ર (અથવા તિક્ખુત્તો)

૩.

ઈરિયવહિયં સૂત્ર (આલોચના સૂત્ર)

૪.

તસ્સ ઉત્તરી સૂત્ર

૫.

લોગસ્સ અથવા  ચઉવીસંથાનો પાઠ

૬.

કરેમી ભંતે પ્રતિજ્ઞા સૂત્ર (સામાયિક આદરવાની વિધીનો)

૭.

નમોથ્થુણં

૮.

સામાયિક સમાપ્તિ સૂત્ર

.
 
.

સામાયિક પારવાની વિધિ

.

૩૨ દોષ

.

૧૦ મનના દોષ

.

૧૦ વચનના દોષ

.

૧૨ કાયાના દોષ

.

૨૪ તીર્થંકર

 

૨૦ વિહરમાન તીર્થંકર

 

૧૧ ગણધર

 

૧૬ સતી

.
૧૦ શ્રાવક
.