પાઠ ૨૫ – ત્રીજું શ્રમણ સુત્ર

પડિક્કમામિ - પાપનું નિવારણ કરું છું
ચાઉક્કાલં - ચાર વખત (સવાર, સાંજ, આગલિ રાત્ર પાછલી રાત્રે)
સજ્ઝાયસ - સ્વાધ્યાયને
અકરણાઆએ - નહિ કરવા વડે
ઉભઓ કાલં - બન્ને વખત
ભંડોવગરણરસ - પાત્રા અને વસ્ત્ર આદિની
અપ્પડિલેહણાએ - પ્રતિલેખના નહિ કરવા વડે, નજરે નહિ જોવા વડે
દુપ્પડિલેહણાએ - માઠી રીતે પ્રતિલેખના કરવા
અપ્પમજ્જણાએ - નહિ પોંજવા વડે
દુપ્પમજ્જણાએ - માઠી રીતે પોંજવા વડે
અઈક્કમે - અતિક્રમ કીધો હોય (પાપ કરવાનો વિચાર)
વઈક્કમે - વ્યતિક્રમ કીધો હોય (પાપ કરવાને તૈયાર થયો હોય)
અઈયારે - અતિચાર (પાપને સ્પર્શ કરવા તૈયારી કરવી તે)
અણાયારે - અનાચાર તે પાપ કીધું હોય
જો મે દેવસિયો - જે મે દિવસ સંબંધી
 અઈયારો કઓ - પાપ કીધું હોય
 તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ - મારું પાપ મિથ્યા થાઓ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા