પાઠ ૨  -  ઇચ્છામિઠામિ કાઉસ્સગ્ગં

ઇચ્છામિ -  (હું) ઇચ્છું છું
ઠામિ - એક સ્થાને રહીને
કાઉસ્સગ્ગં - કાઉસગ્ગ (મન, વચન, કાયા સ્થિર રાખવી )
જો મે દેવસિયો - જે મેં દિવસ સંબંધી
અઇયારો – અતિચાર
કઓ - કર્યા હોય
કાઇઓ – કાયાથી
વાઇઓ – વચનથી
માણસિઓ – મનથી
ઉસ્સુત્તો - સૂત્ર વિરૂધ્ધ કર્યુ હોય
ઉમ્મગ્ગો - સાચા જૈન માર્ગ વિરૂધ્ધ
અકપ્પો - કલ્પે નહિ (તેવું કામ કર્યુ હોય)
અકરણિજ્જો – અકરણીય
દુજ્ઝાઓ - માઠું ધ્યાન ધર્યુ હોય
દુવ્વિચિંતિઓ - માઠી ચિંતવણા કરી હોય
અણાયારો - નહી આચરવા યોગ્ય
અણિચ્છિયવ્વો - નહી ઇચ્છવા યોગ્ય
અસાવગ પાઉગ્ગો - શ્રાવકને નહી કરવા યોગ્ય (કામ કર્યા હોય)
નાણે - જ્ઞાનને વિષે
તહ - તેમ જ
દંસણે - સમકિતને વિષે
ચરિત્તાચરિત્તે - શ્રાવકના દેશ વિરતિ ચારિત્રમાં
સુએ - સૂત્ર સિધ્ધાંતને વિષે
સામાઇએ – સામાયિકમાં
તિણ્હં - ત્રણ પ્રકારની
ગુત્તિણં - ગુપ્તિઓ (મન, વચન અને કાયા)
ચઊણ્હં - ચાર પ્રકારના
કસાયાણં - કષાય (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ)
પંચણહં - પાંચ પ્રકારના
મણુવ્વયાણં – અણુવ્રત
તિણ્હં ગુણવ્વયાણં - ત્રણ પ્રકારનાં ગુણ વ્રતો
ચઊણ્હં - ચાર પ્રકારના
સિકખાવયાણં – શિક્ષાવ્રત
બારસ - એ બાર
વિહસ્સ – પ્રકારના
સાવગ ધમ્મસ્સ - શ્રાવક ધર્મની
જં ખંડિઅં - જે કાંઇ ખંડના કરી હોય
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં - તે સંબંધી મારુ પાપ નિષ્ફળ થાઓ

૯૯ અતિચાર નીચે મુજબ
૧) જંવાઇધ્ધં ૨) વચ્ચામેલિયં ૩) હીણકખરં ૪) અચ્ચખરં ૫) પયહીણં ૬) વીણયહીણં ૭) જોગહીણં ૮) ઘોસહીણં ૯) સુટુદિન્નં ૧૦) દુટુપડિચ્છિયં ૧૧) અકાલે કઓ સજ્ઝાઓ ૧૨) કાલે ને કઓ સજ્ઝાઓ ૧૩) અસજ્ઝાએ સજ્ઝાયં ૧૪) અજ્ઝાએ ન સજ્ઝાયં ૧૫) શંકા ૧૬) કંખા ૧૭) વિતિગિચ્છા ૧૮) પરપાસંડ પરસંસા ૧૯) પરપાસંડ સંથવો ૨૦) બંધે ૨૧) વહે ૨૨) છવિચ્છએ ૨૩) અઈભારે ૨૪) ભત્તપાણ વ્રુછાએ ૨૫) સહસાભકખાણે ૨૬) રહસાભકખાણે ૨૭) સદારમંતભેએ ૨૮) મોસોવએસે ૨૯) કુડલેહકરણે ૩૦) તેનાહડે ૩૧) તક્કરપઓગે ૩૨) વિરુધ્ધરજ્જાઈકકમે ૩૩) કુડતોલે-કુડમાણે ૩૪) તપ્પડિરૂવગવવહારે ૩૫) ઈત્તરિય પરિગ્ગહિયાગમણે ૩૬) અપ્પરિગ્ગહિયાગમણે ૩૭) અનંગકીડા ૩૮) પરવિવાહકરણે ૩૯) કામભોગેસુ તિવ્વાભિલાસા ૪૦) ખેતવત્થુ પમણાઈકકમે ૪૧) હિરણ્ણ સુવણ્ણ પમાણાઈકકમે ૪૨) ધન ધાન પમાણઈકકમે ૪૩) દુપદ ચઉપદ પમણાઈકકમે ૪૪) કુવિય પમાણાઈકકમે ૪૫) ઉડ્ડદિસિં પમાણાઈકકમે ૪૬) અહોદિસિ પમાણાઈકકમે ૪૭) તિરિયદિસિ પમાણઈકકમે ૪૮) ખેતવુડ્ડી સઈઅન્તરધાએ ૪૯) સચિત્તહારે ૫૦) સચિત્તપડિબધ્ધાહરે ૫૧) અપ્પોલિઓસહિ ભક્ખાણયા ૫૨) દુપ્પોલિઓસહિ ભક્ખણયા ૫૩) તુચ્છોસહિ ભક્ખણયા ૫૪) ઈગાલકમ્મે ૫૫) વણકમ્મે ૫૬) સાડીકમ્મે ૫૭) ભાડીકમ્મે ૫૮) ફોડીકમ્મે ૫૯) દંતવાણિજ્જે ૬૦) કેશવાણિજ્જે  ૬૧) રસવાણિજ્જે ૬૨) લક્ખવાણિજ્જે ૬૩) વિસવાણિજ્જે ૬૪) જંતપીલ્લણકકમ્મે ૬૫) નિલંછણકમ્મે ૬૬) દવગ્ગિદાવણયા ૬૭) સરદહતલાગ ૬૮) પરિસોસણયા ૬૯) અસઈજણ પોસણયા ૭૦) કંદપ્પે ૭૧) કુકકુઈએ ૭૨) મોહરિએ ૭૩) સંજુતાહિગરણે ૭૪) ઉવભોગ પરિભોગ અઈરતે ૭૫) મણ દુપ્પણિહાણે ૭૬) વય દુપ્પણિહાણે ૭૭) કાય દુપ્પણિહાણે ૭૮) સામાઈયસ્સ સઈ અકરણયા ૭૯) સામાઈસ્સ અણ્વટ્ટી યસ્સકરણયા ૮૦) આણવણપ્પઓગે ૮૧) પેસવણપ્પઓગે ૮૨) સદ્દદાણુવાએ ૮૩) રૂવાણુવાએ ૮૪) બહિયાપુગ્ગલપક્ખવે ૮૫) અપ્પડિલેહિયા દુપ્પડિક્લેહિયા સિજ્જા સંથારાએ ૮૬) અપ્પમજ્જિય દુપ્પમજ્જિયંસિજ્જા સંથારાએ ૮૭) અપ્પડિલેહિયા દુપ્પડિક્લેહિયા ઉચ્ચાર પાસવણભુમી ૮૮) અપ્પમજ્જિય દુપ્પમજ્જિયંસિજ્જા ઉચ્ચાર પાસવણભુમી ૮૯) પોસહસ્સ સંમ્મ અણાણું પાલણયા ૯૦) સચિત્ત નિકંખેવણા ૯૧) સચિત્ત પેહણયા ૯૨) કાલાઈક્કમે ૯૩) પરોવએસે ૯૪) મચ્છરિયાએ ૯૫) ઇહલોગા સંસપઓગે ૯૬) પરલોગા સંસપઓગે ૯૭) જીવિયા સંસપઓગ્ગે ૯૮) મરણા સંસસપ્પઓગે ૯૯) કામભોગા સંસપ્પઓગે

તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં
('નવકારમંત્ર બોલીને કાઉસગ્ગ પાળવો)
કાઉસગ્ગ પાળીને "લોગસ્સ ઉજ્જોયગરેનો આખો પાઠ બોલવો.

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા