પાઠ ૧૦  -  પાંચમું અણુવ્રત

પાંચમું અણુવ્રત - પાંચમું નાનું વ્રત
થૂંલાઓ પરિગ્ગહાઓ - સ્થૂલ પરિગ્રહથી
વેરમણં - નિવર્તું છું 
ખેત્ત - ખેતર વાડી આદી ઊઘાડી જમીન
વત્થનું - ઘર, દુકાન આદી ઢાંકેલી જમીન
યથા પરિમાણ - જેટલી મર્યાદા કરી છે
હિરણ્ણં - રૂંપું
સુવણણનું - સોનાની
યથાપરિમાણ - જે પ્રમાણે મર્યાદા કરી હોય
ધન - સિક્કાબંધ નાણું
ધાનનું - દાણાની
યથાપરિમાણ - જે પ્રમાણે મર્યાદા કરી હોય
દુપદ - બે પગાં (મનુષ્ય)
ચૌપદનું - ચોપગાં (ઢોર)
યથાપરિમાણ - જે પ્રમાણે મર્યાદા કરી હોય
કુવિંયનું - ઘર વખરીની
યથાપરિમાણ - જે પ્રમાણે મર્યાદા કરી હોય
એ યથાપરિમાણ કીધું છે - એ પ્રમાણે જે મર્યાદા કરી છે
તે ઉપરાંત, પોતાનો પરિગ્રહ કરી રાખવાના પચ્ચક્ખાણ - તે ઉપરાંત પોતાનો પરિગ્રહ કરી રાખવાનો પચ્ચક્ખાણ
જાવજ્જીવાએ - જ્યાં સુધી જીવું ત્યાં સુધી
એગવિહં - એક કરણે
તિવિહેણં - ત્રણ જોગે
ન કરેમિ - હું કરૂ નહી
મનસા - મને કરી
વયસા - વચને કરી
કાયસા - કાયાએ કરી
એવા પાંચમાં થૂલ - એવા પાંચમાં મોટા
પરિગ્ગહ પરિમાણ - દોલતની મર્યાદા ઉપરાંત
વેરમણ વ્રતના - તજી દેવાના વ્રતના
પંચ અઈયાર - પાંચ અતિચાર
જાણિયવ્વા - જાણવા જેવા
ન સમાયરિયવ્વા - આચરવા જેવા નહિ
તંજહા - તે જેમ છે તેમ
તે આલોઉં - કહું છું
ખેતવત્થુપ્પમાણાઈક્કમે - ઊઘાડી તથા ઢાકેલી જમીનની મર્યાદા ઓળંગી હોય
હિરણ્ણસુવણ્ણપ્પમાણાઈક્કમે - રૂંપું તથા સોનાની મર્યાદા ઓળંગી હોય
ધનધાનપ્પમાણાઈક્કમે - રોકડ નાણું તથા દાણાની મર્યાદા ઓળંગી હોય
દુપદચઉપ્પદપ્પમાણાઈક્કમે - બે પગાં, ચો પગાંની મર્યાદા ઓળંગી હોય
કુવિયપમાણાઈક્કમે - ઘર વખરી ની મર્યાદા ઓળંગી હોય
તસ્સ મિચ્છામિદુક્કડં -  તે ખોટું કીધેલું નિષ્ફળ થાઓ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા