પાઠ ૮  -  ત્રીજું અણુવ્રત

ત્રીજું અણુવ્રત - ત્રીજું અણુવ્રત 
થૂલાઓ - મોટું
અદિન્નાદાણાઓ - અણ દીધેલું લેવાથી એટલે ચોરી કરવાથી
વેરમણં - નિવર્તું  છું
ખાતર ખણી - ખાતર ખોદીને
ગાંઠડી છોડી - કોઈની ગાંસડી છોડી
તાળું પર કુંચીએ કરી - કોઈનું તાળું બીજી કુંચીએ ઉઘાડીને
પડી વસ્તુ ધણીયાની જાણી - કોઈ પડેલી વસ્તુ તેનો કોઈ ધણી છે એમ જાણ્યા છતાં લેવી
ઈત્યાદિ - એ વગેરે બીજી
મોટકું અદતાદાન લેવાનાં પચ્ચક્ખાણ - મોટી કોઈની ચીજ રજા વગર લેવાની બંધી (તેમાં એટલો આગાર કે) સગાં સંબંધી તથા વ્યાપાર સંબંધી, નિભરમી વસ્તુ ઉપરાંત - ભ્રમ વિનાની વસ્તુ એટલે એવી હલ્કી કે જે લેતાં કોઈ ચોર ઠરાવે કે ઠપકો આપે નહી તે સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓ

અદત્તદાન લેવાનાં પચ્ચક્ખાણ - આપ્યા વગર લેવાની એટલે ચોરી કરવાની બંધી
જાવજ્જીવાએ - જ્યાં સુધી જીવું ત્યાં સુધી
દુવિહં - બે કરણે કરી
તિવિહેણં - ત્રણ જોગે કરી
ન કરેમિ - હું પોતે ચોરી કરૂ નહી
ન કારવે મિ - બીજા પાસે કરાવું નહી
મનસા - મને કરી
વયસા - વચને કરી
કાયસા - કાયાએ કરી
એવા ત્રીજા થુલ  -  એવા ત્રીજા મોટા
અદત્તાદાન - ચોરી કરવાનું
વેરમણં વ્રતના - તજ્વાના વ્રતના
પંચ - પાચં
અઈયારા - અતિચાર
જાણિયવ્વા - જાણવા
ન સમાયરિયવ્વા - આચરવા નહિ
તં જહા - તે જેમ છે તેમ
તે આલોઉં - કહું છું
તેન્નાહડે - ચોરાઉ વસ્તુ લીધી હોય
તક્કરપ્પઓગે - ચોરને મદદ આપી હોય
વિરૂધ્ધરજ્જાઈક્કમ્મે - રાજ્ય વિરુધ્ધ કીધું હોય એટલે દાણચોરી વગેરે રાજાએ મનાઈ કરેલા ગુના કીધા હોય
કુડતોલે - ખોટું તોળ્યું હોય
કુડમાણે - ખોટું માપ્યું હોય, ભર્યુ હોય
તપ્પડિરુવગવવહારે - સારી વસ્તુ દેખાડી નરસી આપી હોય
તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડં - તે ખોટું કીધેલું નિષ્ફળ થાઓ

<< આ પહેલા               હવે પછી >>
index    અનુક્રમણિકા