નવકારશી પાળવાનું પચ્ચકખાણ

એકાસણુ કરવાના પચ્ચકખાણ

આયંબિલ કરવાનું પચ્ચકખાણ

ઉપવાસ કરવાનું પચ્ચકખાણ