શ્રી બ્રુહદ મુંબઈ વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન મહાસઘં

સામાયિક કરવાની વિધિ ....
સામાયિક પારવાની વિધિ ...